Το περιφερειακό τεχνολογικό πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας