Τεχνολογίες Ανάπτυξης Καινοτομίας σε Περιφέρειες και Συμπέγματα Παραγωγής

Κομνηνός, Ν., Κυργιαφίνη, Λ., και Σεφερτζή, Ε. (επιμ.) (2001) Τεχνολογίες Ανάπτυξης Καινοτομίας σε Περιφέρειες και Συμπέγματα Παραγωγής, ,  Αθήνα, Gutenberg.

Comments are closed.