Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Συνέργιες για τεχνολογική ανάπτυξη