Περιφέρειες αριστείας στην Ευρώπη: το νέο πρότυπο περιφερειακής ιεραρχίας και ανάπτυξης

Κομνηνός, Ν. (2004) Περιφέρειες αριστείας στην Ευρώπη: το νέο πρότυπο περιφερειακής ιεραρχίας και ανάπτυξης, Θεωρίες Χωρικής Ανάπτυξης, Ε. Ανδρικοπούλου και Καυκαλάς (επιμ.), , Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, σ. 75-105.

Comments are closed.