Καινοτομία, τοπικότητα και νέα μοντέλα περιφερειακής πολιτικής