Καινοτομία και υιοθέτηση νέων τεχνολογικών στη μεταποίηση: Συνεργασία με ιδρύματα έρευνας