Κέντρο και περιφέρεια στην ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης’ Παραδείγματα